• Undersideslide 2
  • Undersideslide 3

Vedtægter fornyet version

 

VEDTÆGTER

FOR

Andelsselskabet

Båring-Asperup Vandværk

2020

Rev. 01

 

Indholdsfortegnelse:

NAVN OG HJEMSTED. 3

Paragraf 1. 3

FORMÅL. 3

Paragraf 2. 3

MEDLEMMER. 3

Paragraf 3. 3

MEDLEMMERNES RETTIGHEDER. 4

Paragraf 4. 4

MEDLEMMERNES FORPLIGTIGELSER. 4

Paragraf 5. 4

UDTRÆDEN AF SELSKABET. 5

Paragraf 6. 5

LEVERING TIL IKKE-MEDLEMMER (VANDKØBERE). 6

Paragraf 7. 6

ANLÆG. 6

Paragraf 8. 6

LEDNINGER OVER PRIVAT GRUND. 7

Paragraf 9. 7

INDSKRÆNKNINGER I VANDLEVERANCEN. 8

Paragraf 10. 8

GENERALFORSAMLING. 9

Paragraf 11. 9

STEMMERET OG AFSTEMNINGER. 11

Paragraf 12. 11

BESTYRELSEN. 12

Paragraf 13. 12

TEGNINGSRET. 13

Paragraf 14. 13

REGNSKABET. 14

Paragraf 15. 14

OPLØSNING. 14

Paragraf 16. 14

IKRÆFTTRÆDEN. 15

Paragraf 17. 15

NAVN OG HJEMSTED.

Paragraf 1.

Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er ”Båring-Asperup Vandværk”. Selskabet har hjemme i Middelfart Kommune.

FORMÅL.

Paragraf 2.

Selskabets formål er:

I overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ (Normalregulativ og takstblad) at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige dritsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelse og nødvendige udvidelser, samt:

At varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

MEDLEMMER.

Paragraf 3

Selskabets medlemmer er grundejere – indenfor værkets forsyningsområde, - som har betalt anlægsbidrag i.h.t. regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelse var medlem af selskabet.

MEDLEMMERNES RETTIGHEDER.

Paragraf 4.

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

MEDLEMMERNES FORPLIGTIGELSER.

Paragraf 5.

For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for låners rettidige forretning og afdrag samt for alle øvrige forpligtigelser hæfter medlemmerne indbyrdes solidarisk.

Ethvert nyt medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive optagelseserklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtigelser, der fremgår af vandværkets regulativ og vedtægter, der udleveres ved indmeldelsen.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine evt. lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er medlemmet (Ved dødsfaldet medlemmets bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring, indtræder i medlemmets forpligtigelser overfor selskabet. Sker dette ikke, mister medlemmet sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en deklaration, tinglyst pantestiftende på ejendommen, sikrer betalingen af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte, ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.

UDTRÆDEN AF SELSKABET.

Paragraf 6.

Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte, kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændigt matr.nr.) i forbindelse med ekspropriation, ændring af forsyningsplan o.l. og forudsat at vandforbrugende virksomhed ophører.

Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen på ejerens bekostning, ligesom medlemmets andel af selskabets evt. gæld skal indbetales.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue. Alle evt. andre omkostninger afholdes af medlemmet.

 

LEVERING TIL IKKE-MEDLEMMER (VANDKØBERE)

Paragraf 7.

Institutioner, som iflg. deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som iflg. Særlige omstændigheder (Stat, kommune, boligselskaber) – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsens fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Det samme gælder andre vandkøbs- og distributionsforeninger, der helt eller delvis dækker deres leverancepligt ved køb fra selskabet.

Hvis køberne ikke, eller kun delvis afkræves tilslutningsbidrag, kan afgiften tillægges et beløb svarende til forretning og afskrivning af hovedanlægsbidrag og ikke betalt del af ledningstilsvar.

ANLÆG.

Paragraf 8.

Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, pumpestation samt hoved- og forsyningsledninger. For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledninger og stikledninger, dog jfr. Regulativets bestemmelser herom.

Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget inkl. stikledning til og med hovedmåler, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og

nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet. I øvrigt jfr. Regulativets bestemmelser. Undtagen herfra er de af vandkøbs- og distributionsforeninger ejede ledningsnet. Disse vedligeholdes af ejerne. Vandværkets forpligtigelser slutter med hovedmåleren.

LEDNINGER OVER PRIVAT GRUND.

Paragraf 9.

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, såvidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.

Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregning af denne erstatning. Grundejeren er dog berettiget til at forlange erstatning fastsat ved voldgift.

Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.

 

Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt for et medlem at føre sin jordledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for interesseredes regning. Deklaration skal godkendes af bestyrelsen.

Alle deklarationer skal inden tinglysningen godkendes af kommunalbestyrelsen.

INDSKRÆNKNINGER I VANDLEVERANCEN.

Paragraf 10.

Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havavanding må finde sted.

Bøde for overtrædelse fastsættes i takstbladet.

Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iflg. Paragraf 7, må forsyne andre end evt. lejere med vand jfr. I øvrigt regulativets bestemmelser.

Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.

Vandspild er forbudt, jfr. Regulativet.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og /eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning, pålægge overtræderen en bøde eller lignende særafgift iflg. Takstbladet.

GENERALFORSAMLING.

Paragraf 11.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved avertering i lokale uge/dagblade.

Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand senest 7 dage før generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling foretages flg.:

o   Valg af dirigent.

o   Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

o   Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

o   Budget for det/de kommende år fremlægges.

o   Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

o   Valg af revisorer og suppleanter.

o   Behandling af indkomne forslag.

o   Eventuelt.

 

Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Revisorerne afgår skiftevis hvert andet år.

Revisorer og suppleanter kan genvælges.

Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som han /hun tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller revisor.

Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af begæringen og dagsordenen skal annonceres sammen med indkaldelsen.

Over det på alle generalforsamlinger passerede indføres et resume i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

 

 

 

 

STEMMERET OG AFSTEMNINGER.

Paragraf 12.

Hvert medlem her én stemme. Fuldmagt kan kun gives til en beboer i husstanden. Herudover kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

Personvalg sker altid ved skriftlig afstemning, medens enhver anden afstemning skal foretages skriftligt, når blot et medlem kræver det.

Vandkøbere i.h.t. paragraf 7 har ret til at deltage i generalforsamlingen og de har én stemme pr. forening.

Såfremt medlemmer i en vandkøbsforening opnår dispensation til helårsbeboelse i sommerhus, medfører dette ikke stemmeret. Såvel på ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed.

Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændringer mindst 2/3 af de afgivne stemmer, desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenteret på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Bestemmelserne i disse vedtægter vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt, eller ændringen godkendes af långiveren.

 

BESTYRELSEN.

Paragraf 13.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne eller beboer i husstanden for 2 år ad gangen. 5 medlemmer vælges blandt medlemmer med fast bopæl indenfor forsyningsområdet og 2 medlemmer vælges AF og BLANDT medlemmerne uden fast bopæl i forsyningsområdet samt vandkøbere i.h.t. paragraf 7.

Heraf afgår der på den ordinære generalforsamling hver år skiftevis 2 og 3 medlemmer af de fastboende og 1 medlem af de ikke-fastboende plus vandkøbere. Første gang efter lodtrækningen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmer er til stede.

Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævende rejser vedrørende selskabet.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gælden regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter deres eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Herudover har bestyrelsen ansvar for registrering, anmeldelse og præsentation af regnskaber m.v. overfor gældende lovgivning, herunder i de tilfælde, hvor selskabet uden tidligere at have været forpligtet måtte falde ind under sådanne lovkrav.

Den har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget eller belaster fremtidige budgetter inkl. henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

TEGNINGSRET.

Paragraf 14.

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog formandens og mindst 4 bestyrelsesmedlemmers underskrift.

 

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.

Alle regninger skal inden udbetaling være attesteret af 1 medlem af bestyrelsen, jfr. Denne forretningsorden.

REGNSKABET.

Paragraf 15.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Regnskabsprincipperne skal godkendes af generalforsamlingen.

OPLØSNING.

Paragraf 16.

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer herfor. Dersom opløsningen vil kunne finde sted uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i paragraf 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

 

IKRÆFTTRÆDEN.

Paragraf 17.

Således vedtaget på vandværkets ordinære generalforsamling d. 27. februar 2020.

Dirigent: Claus Ahlmann Pedersen

Bestyrelse:

o   Henrik Bebe

o   Claus Ahlmann Pedersen

o   Knud Henning Andersen

o   Knud Jørgen Bentholm

o   Jørgen Lohmann

o   Peter Nielsen

o   Brian Laut Andersen