• Undersideslide 2
  • Undersideslide 3

Takstblad For Båring - Asperup Vandværk

 

 

Tilslutningsafgift ved forsyningsetablering:

            Anlægsbidrag pr. enhed                                                               5.000,- kr.

           Forsyningsledningsbidrag pr. enhed 1)                                         4.000,- kr.                            

           Stikledningsbidrag 2)                                                                     4.500,- kr.

 

1)     Forsyningsledningsbidrag dækker bidrag til hovedforsyningsnettet, vand-

måler med tilhørende murgennemføring og kugleventiler samt installering

heraf.

            

2)     Stikledningsbidrag dækker max. 12 m. 40mm stikledning til skel, 40 mm

 stophane, opgravning i fortov, evt. vejunderføring og opgravning til skel,

dog max. 12 m. fra hovedledning, endvidere tilslutning til hovedledning

og installering af stikledning og stophane samt stophanedæksel og flise.

Er der mere end 12 m. stikledning betales overskydende opgravning og

stikledning efter kostpris.

 

Opgravning på egen grund til jordledning, levering og installering af jordledning sker til kostpris.

Ved stikledning i dimensioner over 40 mm bortfalder ovennævnte stiklednings-bidrag og stikledning, stophane, installering og opgravning m.m. betales efter kostprisen.

Ovenstående tilslutningsafgifter ved forsyningsetablering gælder kun, hvor ejendommen har facade til vandværkets nuværende hovedledningsanlæg. Ved forsyningsetablering udenfor nuværende hovedledningsanlæg forhandles tilslutningsafgift med bestyrelsen, der efterfølgende skal have denne aftale godkendt af Middelfart Kommune, jvf. vandforsyningslovens § 53 stk. 1.

 

Målerbrønde:

Ved sommerhuse og andre huse, der ikke beboes helårs eller hvor måleren ikke kan anbringes frostfrit, skal der opsættes målerbrønd, heri placeres vandmåler, afspærrings- og aftapningshaner. Målerbrønden anbringes ca. 1 m inde på grunden.

Pris for målerbrønd (ekskl. opgravning) er kostpris.

Afgiften for etablering betales kontant efter skriftlig tilmelding. Etablering finder først sted, når betaling er indgået.

 

Enhedsfordeling:

Tilslutningsafgiften beregnes efter nedenstående tabel:

Antal enheder:  Forventet årsforbrug:  Anlægs -og forsyningsledningsbidrag

     1,0                               160m3                                  9.000 kr.

     2,0                               360  --                                  18.000  --

     2,5                               667  --                                  22.500  --

     3,0                               833  --                                  27.000  --

     3,5                               1000  --                                31.500  --

     4,0                               1215  --                                36.000  --

     5,0                               1645  --                                45.000  --

     6,0                               2075  --                                54.000  --

     7,0                               2500  --                                63.000  --

     8,0                               3055  --                                72.000  --

     9,0                               3610  --                                81.000  --

   10,0                               4165  --                                90.000  --

   11,5                               5000  --                              103.500  --

   15,5                               7500  --                              139.500  --

   19,5                             10000  --                              175.500  --

 

Hvis en virksomheds forbrug overstiger 10.000 m3/år, forhandles tilslutningsafgiften med bestyrelsen. Aftalen skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen.

Stikledningsbidrag er for dimension 40 mm kr. 4.500, som beskrevet ovenfor. Større dimensioner er altid kostpris.

Installering af udstyr, der momentant har ekstra stort vandforbrug (f.eks. sprinklere) medfører forøget bidrag.

For sæsonvirksomheder må det faktiske årsforbrug divideres med antallet af måneder i sæsonen og ganges med 12 for at finde det årsforbrug, der skal bestemme fordelingstallet.

Der henvises i øvrigt til:

Vejledning nr. 1 fra 1986 ” Vandværkstakster” fra Miljøstyrelsen.

 

Forøget tilslutningsafgift:

Forøget tilslutningsbidrag opkræves i henhold til regulativets pkt. 3 – 4.

 

Takster:

Fast afgift pr. kvartal pr. enhed/forbrugssted                                      175,00 kr.

Vandpris pr. m3                                                                                      2,60 kr.

 

Byggevand:

Pr. m2 etageareal betales                                                                        3,00 kr.

Min. pr. ejendom                                                                                    250,00 kr.

Større byggerier afregnes efter måler pr.m3                                            5,00 kr.

  

Alle faktiske håndværkerudgifter ved etablering og demontering af tappesteder og evt. målerbrønd afholdes af bygherren.

 

 Gebyrer:

Restancerykker                                                                                              65,00 kr.

Lukkebrev                                                                                                      100,00 kr.

 Genåbning efter lukning                                                                            500,00 kr.

Alle håndværkerudgifter ved lukning og genåbning betales iflg.

regning Afbrydelseaf stikledning                                                             500,00 kr.

Alle håndværkerudgifter ved afbrydelse og genetablering betales iflg. regning

Manglende eller for sen returnering af selvaflæserkort                    250,00 kr.

 

Beløbet påføres årsopgørelsen.

Vandforbruget skønnes til sidste års forbrug plus 25%.

Denne ansættelse kan ikke ændres før ved næste årsopgørelse.

Ved manglende returnering 2 år efter hinanden foretages manuel aflæsning.

 

Dette udløser et yderligere gebyr på                                                    250,00 kr.

 

Beløbet påføres årsopgørelsen.

Brydning af plombe på måler:                                                                  500,00 kr.

Overtrædelse af vedtægterne § 10                                                        500,00 kr.

 

Forbrugere uden målere:

Gældende fast afgift plus 66m3 årsforbrug.

 

Terminer:

Forbrugsafgifter opkræves 4 gange årligt. Der betales a`conto 4 gange årligt og slutafregnes sammen med 1.a`conto opkrævning for det følgende år, på grundlag af én årlig målerselvaflæsning pr. 31 december. Ved tilbagebetaling sker der modregning af første kvartals a`conto opkrævning.

Alle ovennævnte priser og takster er ekskl. moms.

Godkendt af kommunalbestyrelsen den 23 september 1992.

 

Vandpris er løbende reguleret.

                                              Takstblad
                                                   for
                                       Båring – Asperup 
                                              Vandværk
 
Tilslutningsafgift ved forsyningsetablering:
            Anlægsbidrag pr. enhed                                                               5.000,- kr.
           Forsyningsledningsbidrag pr. enhed 1)                                    4.000,- kr.                             
           Stikledningsbidrag 2)                                                                      4.500,- kr.
 
1) Forsyningsledningsbidrag dækker bidrag til hovedforsyningsnettet, vand-
måler med tilhørende murgennemføring og kugleventiler samt installering
heraf.
             
2) Stikledningsbidrag dækker max. 12 m. 40mm stikledning til skel, 40 mm
stophane, opgravning i fortov, evt. vejunderføring og opgravning til skel, dog max. 12 m. fra hovedledning, endvidere tilslutning til hovedledning
og installering af stikledning og stophane samt stophanedæksel og flise.
Er der mere end 12 m. stikledning betales overskydende opgravning og
stikledning efter kostpris.
 
Opgravning på egen grund til jordledning, levering og installering af jordledning sker til kostpris.
Ved stikledning i dimensioner over 40 mm bortfalder ovennævnte stiklednings-bidrag og stikledning, stophane, installering og opgravning m.m. betales efter kostprisen.
Ovenstående tilslutningsafgifter ved forsyningsetablering gælder kun, hvor ejendommen har facade til vandværkets nuværende hovedledningsanlæg.          Ved forsyningsetablering udenfor nuværende hovedledningsanlæg forhandles tilslutningsafgift med bestyrelsen, der efterfølgende skal have denne aftale godkendt af Middelfart Kommune, jvf. vandforsyningslovens § 53 stk. 1.
 
 
Målerbrønde:
Ved sommerhuse og andre huse, der ikke beboes helårs eller hvor måleren ikke kan anbringes frostfrit, skal der opsættes målerbrønd, heri placeres vandmåler, afspærrings- og aftapningshaner. Målerbrønden anbringes ca. 1 m inde på grunden. 
Pris for målerbrønd (ekskl. opgravning) er kostpris.
Afgiften for etablering betales kontant efter skriftlig tilmelding. Etablering finder først sted, når betaling er indgået.
 
Enhedsfordeling:
Tilslutningsafgiften beregnes efter nedenstående tabel:
Antal enheder:  Forventet årsforbrug:  Anlægs -og forsyningsledningsbidrag
     1,0                               160m3                                  9.000 kr.
     2,0                               360  --                                  18.000  --
     2,5                               667  --                                  22.500  --
     3,0                               833  --                                  27.000  --
     3,5                               1000  --                                31.500  --
     4,0                               1215  --                                36.000  --
     5,0                               1645  --                                45.000  --
     6,0                               2075  --                                54.000  --
     7,0                               2500  --                                63.000  --
     8,0                               3055  --                                72.000  --
     9,0                               3610  --                                81.000  --
   10,0                               4165  --                                90.000  --
   11,5                               5000  --                              103.500  --
   15,5                               7500  --                              139.500  --
   19,5                             10000  --                              175.500  --
 
 
 
 
Hvis en virksomheds forbrug overstiger 10.000 m3/år, forhandles tilslutningsafgiften med bestyrelsen. Aftalen skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen.
Stikledningsbidrag er for dimension 40 mm kr. 4.500, som beskrevet ovenfor. Større dimensioner er altid kostpris.
Installering af udstyr, der momentant har ekstra stort vandforbrug (f.eks. sprinklere) medfører forøget bidrag.
For sæsonvirksomheder må det faktiske årsforbrug divideres med antallet af måneder i sæsonen og ganges med 12 for at finde det årsforbrug, der skal bestemme fordelingstallet.
Der henvises i øvrigt til:
Vejledning nr. 1 fra 1986 ” Vandværkstakster” fra Miljøstyrelsen.
 
Forøget tilslutningsafgift:
Forøget tilslutningsbidrag opkræves i henhold til regulativets pkt. 3 – 4.
 
Takster:
Fast afgift pr. kvartal pr. enhed/forbrugssted                          175,00 kr.
Vandpris pr. m3                                                                                      2,60 kr.
 
Byggevand:
Pr. m2 etageareal betales                                                                   3,00 kr.
Min. pr. ejendom                                                                                250,00 kr.
Større byggerier afregnes efter måler pr.m3                               5,00 kr.
 
Alle faktiske håndværkerudgifter ved etablering og demontering af tappesteder og evt. målerbrønd afholdes af bygherren.
 
 
 
 
 
Gebyrer:
Restancerykker                                                                                     65,00 kr.
Lukkebrev                                                                                             100,00 kr.
Genåbning efter lukning                                                                   500,00 kr.
Alle håndværkerudgifter ved lukning og genåbning betales iflg. regning
Afbrydelse af stikledning                                                                  500,00 kr.
Alle håndværkerudgifter ved afbrydelse og genetablering betales iflg. regning
Manglende eller for sen returnering af selvaflæserkort          250,00 kr.
Beløbet påføres årsopgørelsen.
Vandforbruget skønnes til sidste års forbrug plus 25%.
Denne ansættelse kan ikke ændres før ved næste årsopgørelse. 
Ved manglende returnering 2 år efter hinanden foretages manuel aflæsning.
Dette udløser et yderligere gebyr på                                              250,00 kr.
Beløbet påføres årsopgørelsen.
Brydning af plombe på måler:                                                           500,00 kr.
Overtrædelse af vedtægterne § 10                                                  500,00 kr.
 
Forbrugere uden målere:
Gældende fast afgift plus 66m3 årsforbrug.
 
Terminer:
Forbrugsafgifter opkræves 4 gange årligt. Der betales a`conto 4 gange årligt og slutafregnes sammen med 1.a`conto opkrævning for det følgende år, på grundlag af én årlig målerselvaflæsning pr. 31 december. Ved tilbagebetaling sker der modregning af første kvartals a`conto opkrævning.
Alle ovennævnte priser og takster er ekskl. moms.
Godkendt af kommunalbestyrelsen den 23 september 1992.
Vandpris er løbende reguleret.